Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 2373

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 932-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chọn điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện niêm yết công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và Quy định chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tại các phòng làm việc của Lãnh đạo đơn vị, các vị trí thuận lợi trong cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan sát và học tập. 


Duy Mạnh


Thông tin đã đăng