Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 917

NGOẠI KHÓA NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018

 NGOẠI KHÓA NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công
cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi
cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật,
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu
cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp
luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
dân, do dân và vì dân.
Chính vì vậy, xuất phát từ tư tưởng của Người, 66 năm sau vào tháng
6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”.
Theo đó, hàng năng ngày Pháp luật 9/11 đều được tổ chức với ý nghĩa: Tôn
vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước
pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Góp phần tôn vinh hiến pháp, pháp luật, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái
độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ
pháp luật của toàn dân.
Đồng thời, nhằm đề cao giá trị con người, góp phần hình thành tâm hồn,
nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất
nước; Nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp
luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân đồng thời xây dựng nền văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật của
người Việt Nam.
Thực hiện công văn số Số: 1152/SGD&ĐT-VP ngày 19/9/2018 V/v tổ chức
Ngày Pháp luật năm 2018; thực hiện kế hoạch của nhà trường, của đoàn thanh
niên, được sự nhất trí của Chi bộ, BGH nhà trường hôm nay Đoàn trường THPT
Mỹ Văn phối hợp với nhóm giáo viên Giáo dục Công dân long trọng tổ chức buổi
ngoại khóa Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018. Với các tiểu phẩm tình huống,
tiểu phẩm tuyên truyền và các câu hỏi gần gũi với học sinh buổi ngoại khóa đã
thành công tốt đẹp!
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa
 
 
 
 
 
Thông tin đã đăng